Çiftçilere bu yıl amacıyla ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Rençper Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu sene için ödenecek tarımsal destekler anlaşılan oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve cisim yaştaki buzağı için 500 teklik bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 lira bindi verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbu ve Sertifikalı Zürriyet Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhur Reisi Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Istihsal ve Terviç Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde anif ağızotu atmak üzere çok almanak ve tek almanak ağızotu bitkileri ekimi işleyen üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına koyulmak üzere korunga üzere 90 teklik, yegâne almanak ağızotu bitkileri üzere 60 liralık, silajlık ekilişler (karışık/sıska) için 60 teklik, bileşimli çayır mera amacıyla 150 lira, çok yıllık yemleme bitkilerinde yapışkan olanlar üzere 90 teklik, cılız olanlar üzere de 40 lira ve silajlık ekilişler için 100 teklik olacak.

Yer şeş sularının ensiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu sene ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yemleme bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları bitmiş, 4 ay ve üst yaşta, ilkine buzağılama yaşı arz fazla 960 ahit yahut akıbet iki buzağılama arası bildirme çok 600 dolaşma olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Veca, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalaba, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar üzere arttırma 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim denk ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 teklik bindi ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa birim miktarlarının 20 başa kadar tüm, 21-100 başa büyüklüğünde yüzde 75’i, 101-500 mebde üzere yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin teklik bindi

Dişi mandalar üzere 500 teklik, ana kütüğüne kayıtlı kişmiri mandalar üzere arttırma 300 liralık, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve vücut malaklar amacıyla 500 teklik, hamur kütüğüne kayıtlı malaklar amacıyla üstelik arttırma 300 teklik, suni tohumlamadan doğan malaklara antrparantez ilave 500 teklik destek ödenecek.

Islah gayeli benzin içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayıcı takma tohumlamadan doğan bozulmamış sütçü yahut kombine ırk her bir aptal amacıyla 100 liraya kadar bindi verilecek.

En bir iki 1 başlangıç, yer aşkın 50 temel düve (manda karışma) alımına birlikte Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı ancak ortamında doğmuş ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde sübvansiyon ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan dal işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay eğin yaştaki ayvaz hayvan bilimi dış, birlik sığırlar için efsanevi sahiplerine 600 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa birim miktarları 500 başa kadar bilcümle, 501 temel ve üzeri üzere yüzdelik 50’sine eşit mevrut tutarın ödenmesi kanalıyla uygulanacak. Ayrıca Onaylı Benzin Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki apaçık işletme desteği alan kül sığırlar amacıyla arttırma 100 liralık destek verilecek.

Nezaret kayıt sistemlerine mukayyet, ev içinde doğma ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (camız dahil) mevzuatına akla yatkın kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve garip bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 ser amacıyla (200 başlangıç karışma) efsanevi başına bölüm ve ünite eşit üzerinden 500 teklik bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, güdücü istihdam desteği, 100 temel ve beden kurnaz koyun keçi varlığına cemaat işletmelere veya çobanlara 12 bin teklik yerine ödenecek.

Maya kucak-direngen yetiştiricileri birliklerine unsur yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı deneyli kucak başına 50 lira, bilgili inat başına 50 teklik, bilgili ankara keçisi başına ilave 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine deneyli kucak muannit başına arttırma 2 liralık destek ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın kart kucak-muannit desteğini alan ve tutma yılında kurnaz koyun aksi sayısını zait işletmelere, bire bir eski yılın kuzu ve oğlaklarının, tutma yılında deneyli kucak, inatçı vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira destek ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine destek

Moher ve Yapağı Ekincilik Komutan Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Kucak Inat Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Taşıt Sistemi (TKS) Haber Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 teklik, sermaye tiftiğin kilogramına 60 lira, tali tiftiğin kilogramına 25 lira, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe bile arttırma 10 teklik ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz döl sağlayıcı Koza Ekincilik As Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği gözyaşı ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut hayatiyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne mukayyet, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/yahut yetiştirici birliklerine uzuv üreticilerine da arılı kovan başına 30, üye olmayanlara 20 teklik, Bakanlıktan istihsal izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere efsanevi sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1400 liralık, küçükbaş efsanevi atıkları amacıyla 250 liralık atılan desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 liralık, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 liralık bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, ala için kilogram başına 1 lira, yeni türlere 3 liralık, sınırlı bütün üretime 2 teklik, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye amacıyla kilo başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane maya ala desteği balık başına 60 teklik, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo dahil kilo başına 2 liralık verilecek.

Hayvan kalıtım bilimi kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça muteber projeler için yetiştiricilere, kocabaş koruması üzere hayvan başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya 1200 liralık, temiz korumaya kovan başına 80 teklik, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 teklik, düzelti programındaki koyun, inatçı ve yavrularına umum elinde düzeltme elit sürüde efsanevi başına 150 teklik, taban sürüde 100 lira, el elinde camız ıslahı (kart manda), sevir ve sene zarfında doğuran iri mandaya hayvan başına 2000 liralık, sene zarfında doğurmayan kart mandaya hayvan başına 1200 lira, damızlığa hasrolunmak amacıyla seçilen domestik sığır (düve/boğa) efsanevi başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan üzere 1300 liralık, maya ayvaz materyale (koç-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 liralık, ayak tabanı sürüde 250 lira sübvansiyon yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı nesil kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 teklik, kanola üzere 30 lira, süsen üzere 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 liralık, zayıf fasulye, mercimek ve yonca amacıyla 60 liralık, nohut amacıyla 50 liralık, kumpir için 200 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 lira, vadi fıstığı üzere 34 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/rekiz kullanma desteği, şam fıstığı, koz, badem, gökçe yemiş ve aronya amacıyla 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, diğer sonuç türleri ve asılı (nar ve muz dünya) için 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi amacıyla da dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt süresince sertifikalı yavru üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, daraç zarfında satışını gerçekleştiren, Vekâlet tarafından izinli tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla özgün/anne ve üstü tohumluklara de türüne göre kilo başına 0,1-5 teklik az içi sertifikalı yavru üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı direk başına 0,5 teklik, aşısız dikme başına ise 0,25 liralık destek sağlanacak.

Kom Muhasebe Selen Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve sabık yıl araç altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve müşavirlik desteği adına, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal neşir ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ekincilik odası ve üretici örgütlerinde sunu çok 5 ekincilik danışmanı koyulmak üzere istihdam edilen beher tarım danışmanı üzere 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 aylık bakım sunumuna vabeste adına fiyat iki epizot halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Karı 2022’den etkin olmak amacıyla zaman itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: